Skip to main content

Personeels- en salarisadministratie

Wij zullen periodiek de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Maandelijkse verwerking van de salarismutaties en opstellen salarisstroken, waaronder ook vergoedingen voor overwerk, reis- en onkosten vallen

  • Hieronder vallen ook de incidentele (jubileum)gratificaties en ontslaguitkeringen

  • Verzorgen aangiften loonheffing

  • Bijhouden opbouw vakantierechten

  • Verzamelen en invoeren gegevens bij nieuw personeelslid of ontslag (incidenteel)

  • Bewaken juiste toepassing van de bepalingen in de cao en overige regelingen zoals minimumloon

  • Jaarlijkse afsluiting en het opstellen van de jaaropgaven per medewerker

  • De gegevensuitwisseling geschiedt via een online dossier. Hierin worden de periodieke mutaties opgenomen alsmede het jaarwerk, de journaalposten, de loonaangiften, betaalbestanden en personeelscontracten als pensioenregeling en verzekeringen

Voor een veilige verwerking maken wij gebruik van online personeelsdossiers. De salarisstroken worden via dit dossier ter beschikking gesteld aan uw medewerkers.

Daarnaast bevat het online dossier alle overige documenten, zoals de arbeidsovereenkomst, de diploma's en opleidingsgegevens, het ID-bewijs en de loonheffingsverklaring, de verslagen van het functioneringsoverleg en overige contracten, zoals het pensioencontract.

Salarisadministratie

Volledig digitaal

Uw salarisadministratie volledig uitbesteed

Pro Management beschikt over een aparte afdeling Pro Management Onderwijs Support B.V., die voor vele verschillende organisaties de salarisverwerking uitvoert. Periodiek worden de wijzigingen doorgegeven en op afgesproken tijdstippen worden de salarisstroken gegenereerd, alsmede de loonaangifte plus de boekingen. Pro Management bewaakt de tijdige verzending en boeking in de financiële administratie. De salarisstroken worden in een online digitaal dossier per personeelslid geplaatst. In dit dossier kunnen ook alle andere personele stukken worden gearchiveerd, zoals de arbeidsovereenkomsten, ID’s, pensioenafspraken, verslagen van functioneringsgesprekken. Zowel de klantverantwoordelijke als het betreffende personeelslid hebben toegang tot de dossiers. In en apart dossier worden de loonaangiftes, mutaties en managementrapportages opgeslagen.

Administratieve organisatie

Dynamisch & Online

Dynamische bedrijfsprocessen in control

Het is belangrijk dat uw administratie aansluit bij uw organisatie. Uiteraard. Om die reden wil Pro Management goed begrijpen op welke manier de bedrijfsprocessen worden uitgevoerd. Dat geldt bij de start van de samenwerking, maar ook gedurende de volgende jaren wanneer bedrijfsprocessen veranderen of worden toegevoegd.
De beschrijving wordt vastgelegd in een (kwaliteits-)handboek, een online tool: www.aoic.nl. Deze beschrijving kan globaal zijn. Echter wanneer ze zijn vastgelegd, gebruiken de meeste relaties aoic.nl om alle processen nauwkeurig in kaart te brengen. Tevens kunnen de functies worden gekoppeld en ook de personen die deze uitvoeren. Zo ontstaat er een goed overzicht van wie wat wanneer doet. Is de beschrijving compleet, dan kan iedere medewerker raadplegen wat hij moet doen en ziet hij wat er aan het proces voorafging en welke handelingen er op volgen. Een complete taakbeschrijving is dan beschikbaar.

Begroting

Accuraat inzicht

Accuraat inzicht in cijfers en ontwikkelingen

Pro Management kan helpen bij het opstellen en periodiek aanpassen van uw begroting. Omdat de administratie continue wordt bijgewerkt is er een accuraat inzicht in de cijfers en ontwikkelingen. In een gezamenlijk overleg kan de begroting voor de komende periode worden vastgesteld. Bij de periodieke rapportage worden dan de afwijkingen ten opzichte van de begroting gepresenteerd.

Tussentijdse rapportage

Prestatie indicatoren

Volg nauwlettend de ontwikkelingen

De tussentijdse rapportages worden in overleg met u vastgesteld. Via de door Pro Management ontwikkelde online presentatie (www.iseemore.nl) presenteren wij deze periodiek aan u. Op deze wijze ziet u de prestatie-indicatoren en kunt u de ontwikkelingen van uw organisatie beoordelen.

meer informatie