Skip to main content

Abonnementen, ledengelden, voorraad-, project- en kostenplaatsbewaking

Wij zullen periodiek de volgende werkzaamheden verrichten:

  • mutaties worden direct bijgewerkt
  • online inzage in de betreffende administraties
  • tijdige facturatie van de abonnementen, ledengelden of termijnfacturen
  • verzorgen van automatische incasso van abonnements- en ledengelden
  • direct te koppelen aan een ledenportaal
  • tevens portalen voor projecten en kostenplaatsen voor documentregistratie

Voor een goed overzicht van de kosten en opbrengsten per project, maken wij gebruik van een kostenplaatsadministratie. De projectgegevens zijn vaak niet direct aan een boekjaar gekoppeld. Zij kunnen een langere of kortere termijn omvatten. Omdat wij de mutaties direct koppelen aan projecten, kunnen de kosten en opbrengsten per project steeds apart worden opgeroepen, beoordeeld en bewaakt gedurende de gehele periode van het project.

Abonnementen

Volledig digitaal

Abonnementen en periodieke facturering

Indien uw organisatie abonnementen afsluit, dan kunnen wij de periodieke facturen verzenden. Dat kan vanuit een boekhoudpakket of via een ander abonnementensysteem. Indien er nog geen abonnementensysteem is, kan Pro Management software ter beschikking stellen en het systeem voor u inrichten.

Ledenadministratie

Volledig ontzorgd

Uw ledenadministratie volledig ontzorgd

Voor stichtingen en verenigingen geldt vaak dat de administratieve verplichtingen een last vormen. Pro Management verzorgt graag de administratie ten behoeve van de penningmeester. Daartoe richten wij een passende administratie in en factureren dan periodiek de leden en dragen zorg voor een tijdige incasso. De administratie wordt steeds tijdig bijgewerkt ten behoeve van de penningmeester.

Voorraadadministratie

Altijd actueel

Uw voorraadadministratie altijd bijgewerkt

Indien het belangrijk is dat uw voorraadadministratie steeds tijdig wordt bijgewerkt, dan is de dagelijkse bewaking van de verwerking van in- en verkoop van groot belang. Omdat Pro Management eenduidige werkwijzen heeft doorgevoerd, kunnen de medewerkers elkaar vervangen en is de continuïteit in de verwerking gewaarborgd. De voorraadadministratie wordt of is gekoppeld aan het boekhoudsysteem en steeds vaker ook aan een website. Wij bewaken de tijdige verwerking van de mutaties.

Projectadministratie

Altijd up-to-date

Uw projectadministratie altijd up-to-date

Indien uw organisatie een projectmatige activiteiten verzorgt, dan is een adequate toerekening en registratie van de kosten en opbrengsten van groot belang. Pro Management richt voor uw situatie de boekhouding en gekoppelde project- of kostenplaatsadministratie in en houdt de ontwikkelingen en koppelingen met de financiële administratie continue bij.

meer informatie